Algemene voorwaarden  

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
 2. Cursusgeld: het cursusgeld van de opleiding zoals vermeld op de website en in de schriftelijke aanbieding. 
 3. In company-opleiding: een opleiding die Plein C verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers. 
 4. Klant: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die bij Plein C een opleiding afneemt. 
 5. Opleiding: een door Plein C verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodules en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. 
 6. Plein C: Stichting Plein C, statutair gevestigd te Haarlem. 

Artikel 2. CRKBO 

 1. Plein C is geregistreerd door het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs en ondergaat in dit kader regelmatig een kwaliteitsaudit. 
 2. Onze producten en diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 3. Toepasselijkheid 

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Plein C zijn de Algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3. 
 2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Plein C en de klant zijn overeengekomen.  

Artikel 4. Aanbod 

 1. Plein C brengt het aanbod altijd schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding.  
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: 
  - Wanneer de opleiding start;
  - De voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
  - De toelatingseisen om deel te mogen nemen;
  - De prijs inclusief bijkomende kosten en belastingen;
  - De wijze van betaling.
 4. Het aanbod van Plein C alsmede alle communicatie rond een opleiding zijn gelding gedurende de gehele looptijd van de betreffende opleiding.

Artikel 5. Inlichtingen en aanmelden 

 1. Plein C beantwoordt vragen over het aanbod binnen vijf dagen.  
 2. Aanmelden voor een cursus of bijeenkomst kan door gebruik te maken van het online aanmeldformulier. Na aanmelding volgt binnen vijf dagen bevestiging van ontvangst. 
 3. Aanmeldingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. 
 4. De uiterste aanmelddatum wordt vermeld in het aanbod. 

Artikel 6. Annuleren 

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of opleidingsmodule naar het oordeel van Plein C onvoldoende is (minimaal 6 deelnemers), staat het Plein C vrij om met de klant overeen te komen dat de opleiding op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien geen overeenstemming bereikt kan worden, dan heeft de klant het recht de opleiding kosteloos te annuleren. 
 2. Annuleren door de klant van een in company-opleiding is alleen mogelijk voordat Plein C met de voorbereiding en uitvoering van de opleiding is begonnen.  
 3. In geval van overlijden of langdurige ziekte van de klant eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijds rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na de beëindiging van de overeenkomst.  
 4. In alle overige gevallen is annuleren door de klant mogelijk tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding.  
 5. Bij een latere annulering worden de volledige opleidingskosten in rekening gebracht. Bij tijdige annulering worden eventueel reeds betaalde opleidingskosten teruggestort binnen 14 dagen. 

Artikel 7. Betaling 

 1. Plein C hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na verzending van de factuur. 
 2. In overleg is gespreide betaling mogelijk. 
 3. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt Plein C een betalingsherinnering met het verzoek de factuur alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien de klant hieraan geen gehoor geeft, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Eventuele extra kosten voor het innen van het bedrag komen voor rekening van de klant. 
 4. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de klant de betalingsverplichting met betrekking tot de opleiding mede is aangegaan, is en blijft de werkgever, naast de klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de klant verschuldigd is. Deze aansprakelijkheid van de werkgever blijft van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever. 

Artikel 8. Verhindering/ afwezigheid 

 1. Verhindering van deelname nadat het starten van de opleiding geeft geen recht op teruggave van deelnamekosten. 
 2. Het niet behalen van het aan de opleiding verbonden certificaat of diploma geeft geen recht op teruggave van deelnamekosten. 
 3. Verhindering wordt door de klant of diens werkgever voor aanvang van de opleiding of bijeenkomst gemeld bij Plein C. Bij het missen van een bijeenkomst dient de cursist te allen tijde contact op te nemen met de trainer om de leerstof alsnog eigen te maken.
 4. Bij het missen van een hele dag, haalt de cursist de gemiste lesdag binnen een jaar in bij dezelfde training van Plein C, alvorens in aanmerking te komen voor certificering.
 5. Bij meer dan 30% afwezigheid dient de deelnemer de training opnieuw te volgen.

Artikel 9. Kwaliteit 

 1. Plein C levert opleidingen en trainingen in overeenstemming met de geldende professionele normen. 
 2. Plein C verzoekt klanten met klachten of aanmerkingen op (een onderdeel van) de gevolgde opleiding zich onverwijld tot de cursusleider en/of de organisator van de opleiding te wenden. 

Artikel 10. Uitval trainer of locatie 

 1. Als op de dag van de opleiding de trainer of de locatie niet beschikbaar is, stelt Plein C alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Lukt dat niet, dan wordt een alternatieve bijeenkomst aangeboden of de deelnemersbijdrage gerestitueerd. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen. 
 2. Plein C is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is op de dag van de opleiding. 

Artikel 11. Studiemateriaal en certificaten 

 1. De klant heeft het gebruiksrecht op alle studiematerialen die in de opleiding worden uitgedeeld. Dit gebruiksrecht geldt voor de eigen beroepspraktijk, niet voor het aanbieden van vergelijkbare opleidingen. 
 2. Op alle door Plein C ontwikkelde studiematerialen berust auteursrecht. Gebruik of vermenigvuldiging is toegestaan binnen de eigen beroepspraktijk en met vermelding van de bron. 
 3. Studiemateriaal wordt verschaft door Plein C en is inbegrepen in het cursusgeld.
 4. De afrondende opdrachten dienen uiterlijk in het kalenderjaar na het jaar waarin de training is gevolgd, te worden goedgekeurd om voor certificering in aanmerking te komen.
 5. Certificaten na afronding van een opleiding worden slechts eenmalig verstrekt. Plein C bewaart daarvan een kopie in het eigen archief.

Artikel 12. Klachtenregeling 

 1. Klachten met betrekking tot een activiteit dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend via info@pleinc.nl. 
 2. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal na registratie 1 jaar worden bewaard.
 3. Plein C geeft binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een reactie. Dit betreft direct haar schriftelijk onderbouwde standpunt over de kwestie, danwel een termijn waarop uitsluitsel kan worden verwacht. Dit zal het geval zijn wanneer de klachtenprocedure meer onderzoek vergt. 
 4. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant wordt opgepakt, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie en een klachtenprocedure doorlopen. Met betrekking tot de ICC driedaagse en de training CC VO is dat de landelijke kennispartner LKCA. Voor alle andere trainingen kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, te bereiken via geschillen@pleinc.nl o.v.v. Esther Dam.
 5. De uitkomst van de geschillencommissie is voor Plein C bindend en eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld.

Artikel 13. Privacy 

 1. Alle informatie die Plein C van de klant ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor persoonlijke informatie. 
 2. De klant kan de gegevens die Plein C bewaart inzien en desgewenst laten verwijderen. 
 3. Plein C volgt het gedrag van klanten op haar websites met Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet terug te voeren op individuen. 

Lees meer over onze drie kernwaarden