Pilot duurzame samenwerking speciaal onderwijs

In deze pilot wordt een duurzame samenwerking met (lokale) culturele aanbieders gestimuleerd. Structurele samenwerking kan bijdragen aan het vergroten van de impact, de kwaliteit en de verankering van cultuuronderwijs op scholen in het speciaal onderwijs.
Verspreid over Noord-Holland zijn inmiddels acht projecten van start gegaan. Scholen en cultuurpartners gaan samen aan de slag gaan om cultuuronderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften en de belevingswereld van leerlingen.
Het betrekken van lokale cultuuraanbieders om leerlingen en hun ouders in contact te brengen met hun omgeving, speelt daarbij vaak een rol.

Antonius Schagen

Project Antonius Schagen ism Cultureel Verschil en Theater Scagon 
Het team van Antonius Schagen wil de belevingswereld van leerlingen verbreden door hen culturele ervaringen te bieden buiten school, in hun eigen omgeving. Hiervoor gaat de school in de pilot een duurzame samenwerking aan met aanbieder Cultureel Verschil (kunstvakdocenten) en het lokale Theater Scagon. Het is voor hun leerlingen niet vanzelfsprekend om een theater te bezoeken of om zelf een eindmusical of eindfilm te maken en zij zoeken een manier om dit mogelijk te maken.

School: Antonius Schagen 
Samenwerking: Cultureel Verschil (kunstvakdocenten) en Theater Scagon in Schagen 

Sbo T Plankier

Project SBO ’t Plankier en Cultuurhuis Wherelant 
Het team van SBO ’t Plankier in Purmerend wil het cultuuronderwijs en de samenwerking met vakdocenten beeldend en – theater vanuit Cultuurhuis Wherelant verdiepen en verduurzamen. Ze onderzoeken in de pilot hoe ze beeldende- en theaterlessen kunnen verbinden, hoe ze thema’s vakoverstijgend kunnen integreren in kunstlessen, welke presentatievormen goed werken voor hun leerlingen. Verder hebben ze de wens hun cultuurbezoek te verbinden aan het onderwijs en ouders meer te betrekken. 

School: SBO ’t Plankier in Purmerend 
Samenwerking: Cultuurhuis Wherelant, kunstvakdocenten beeldend en theater 

Sbo De Aventurijn

Project SBO De Aventurijn en Cultuurhuis Wherelant 
Het team van SBO De Aventurijn in Volendam wil leerlingen kennis laten maken met kunst en cultuur, waar lokaal erfgoed een belangrijk onderdeel van is. Door lesstof zowel te koppelen aan cultuurbezoek als aan de eigen uitingen van de leerlingen, willen zij hen betekenisvolle ervaringen bieden. Ook het inspireren en coachen van de leerkrachten is onderdeel van de pilot. Zij werken daarvoor samen met een beeldend docent vanuit Cultuurhuis Wherelant en onderzoeken onder meer hoe je schoolbrede thema’s kunt verbinden aan beeldende lessen en museumbezoek.

School: SBO De Aventurijn in Volendam 
Samenwerking: Cultuurhuis Wherelant, kunstvakdocenten beeldend 

T Palet2

Project SBO school ‘t Palet en Westfriese Bibliotheken 
Het team van SBO school ’t Palet in Bovenkarspel wil in de pilot de samenwerking verdiepen met de vakdocent muziek van de Muziekunie door haar kennis te laten maken met specifieke vaardigheden, die belangrijk zijn voor het werken met hun leerlingen. Omgekeerd wil het leerkrachtenteam met de vakdocent werken aan het verbeteren van hun eigen vakspecifieke vaardigheden om een deel van de kunstlessen te kunnen geven. Om de opgedane kennis deelbaar te maken, ook voor andere scholen binnen stichting Trigoon, zullen de vakdocenten in samenspraak met groepsdocenten overdraagbaar lesmateriaal voor deze doelgroep ontwikkelen en uitproberen.

School: SBO school ‘t Palet 
Samenwerking: Kunstvakdocent muziek Muziekunie 

Elan College

Project Filmhub Noord-Holland/Elan College Bussum (VSO)
Filmhub Noord-Holland is een project gestart met een school voor voortgezet speciaal onderwijs Elan College Bussum, waarbij filmeducatie gekoppeld wordt aan burgerschapsonderwijs en leerlingen hun eigen film maken. Het doel van het project is om te leren samenwerken, verschillende vormen van filmeducatie toe te passen in de klas en filmeducatie verbinden met burgerschap-thema’s. Samen film kijken en samen een film maken is bij uitstek een proces van samenwerken. Je bent van elkaar afhankelijk en je hebt elkaar nodig. Het project wordt afgesloten met een filmfestival dat de leerlingen zelf organiseren en aankleden, waarbij hun films getoond worden op groot scherm.

School: Elan College Bussum 
Samenwerking: Filmhub NH, vakdocenten filmeducatie, documentairemaker, Filmhuis Bussum 

Wildeschool

Project Eye Filmmuseum en Burgemeester de Wildeschool: Film Speciaal 
In dit project wil Eye (in navolging van een eerdere pilot in cluster 3 en 4), onderzoeken hoe filmeducatie toegankelijk gemaakt kan worden voor slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het basisonderwijs. De pilot heeft een dialooggerichte aanpak, waarin na kennismaking en in overleg filmlessen worden ontwikkeld en getest. De leerlingen leren nieuwe mogelijkheden om zich uit te drukken in een visuele taal. Het doel is om leerlingen meer bij (film)cultuur te betrekken en hen bewuste, kritische en creatieve gebruikers van film te maken.

School: Burgemeester de Wildeschool, Schagen 
Samenwerking: Filmhub Noord-Holland, Stichting Viertaal, Netwerk Filmeducatie 

Heliomare

ABC Cultuur, Heliomare SO en SBO Zeearend: Project Chordbuddy 2.0 
In het project Chordbuddy 2.0 kunnen leerlingen in het speciaal onderwijs met een muzikaal hulpstuk gitaar leren spelen. Dit hulpstuk, Chordbuddy, is hiervoor speciaal ontwikkeld. Als onderdeel van het project zullen leerkrachten getraind worden en speciale muzikale lessen digitaal toegankelijk gemaakt worden voor leerkrachten en leerlingen. Het doel van het project is om meer aandacht te hebben voor instrumentaal onderwijs en alle domeinen in de omgeving van de leerlingen te betrekken, naast de school en de leerlingen ook ouders, en het Centrum voor de Kunsten d.m.v. naschoolse lessen en presentatiemomenten.

Scholen: Heliomare SO De Velst en SBO Zeearend 
Samenwerking: ABC Cultuur, Centrum vd Kunsten Beverwijk, Toonzetters, Gebarenrijk 

Scherm­Afbeelding 2023 07 09 Om 14.34.38

Project Triade Den Helder met SO De Meerpaal en VSO Linie College
In dit project worden dramalessen gekoppeld aan twee verschillende prentenboeken op SO de Meerpaal en op VSO Linie College. Op de boeken zijn voorstellingen gebaseerd, die leerlingen uiteindelijk ook bezoeken. Het is een breed project met diepgang doordat vanuit verschillende perspectieven met thema’s gewerkt wordt. Leerlingen en leerkrachten gaan in dit project aan de slag met thema’s uit de boeken en leerkrachten koppelen dit aan taalonderwijs, wereldoriëntatie en creatieve expressie. Onderdeel van het project is verbinding met de lokale omgeving en deskundigheidsbevordering van het team op het gebied van thematisch werken.

Scholen: SO De Meerpaal en VSO Linie College 
Samenwerking: Kunstvakdocenten Triade, Marinemuseum Den Helder en Theater de Kampagne Den Helder 

De pilot duurzame samenwerking speciaal onderwijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Noord-Holland i.h.k.v. CmK3.