Speerpunten CmK3

Binnen de huidige periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zijn zes speerpunten geformuleerd. Ons aanbod aan trainingen, netwerkbijeenkomsten en adviestrajecten zijn daarom altijd als overkoepelende thema's aan een van deze speerpunten verbonden.

1. Visie, draagvlak en beleid
Denk hierbij aan advies & maatwerk dat wij de scholen kunnen bieden. Een voorbeeld is het inzetten van het programma Evi 2.0, een monitoringstool voor het (primair) onderwijs op het gebied van cultuureducatie. 

2. Deskundigheidsbevordering leerkrachten en cultuurpartners
De inzet van een gecertificeerde icc'er is belangrijk voor blijvende aandacht voor cultuureducatie. Voor het onderwijs bieden wij o.a. de drie daagse ICC-training en de Post-HBO opleiding de Cultuurbegeleider. Daarnaast bieden we diverse trainingen voor cultuurprofessionals.

3. Programma en curriculumontwikkeling
De behoefte van scholen aan samenhang in schoolprogramma (vakintergratie), leerlijnen en nieuwe onderwijsontwikkelingen hebben we opgepakt aan de hand van trainingen en pilots, waarbij we inspelen op nieuwe vakken en methodieken zoals kunst en techniek, maakonderwijs, blended learning en een aanpak voor talentontdekking in het Speciaal Onderwijs. Denk hierbij aan ons concrete les & inspiratieaanbod.

4. Samenwerking onderwijs en cultuurpartners
We initiëren en stimuleren regionale ontmoetingen tussen onderwijs en cultuur, zodat er duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan in lijn met de visie van de school. Een voorbeeld hiervan is pilot Potentiescholen en de pilot duurzame samenwerking in het speciaal onderwijs.

5. Kennisdelen en netwerken
Kennisdeling en netwerkvorming zijn geen doelen op zich, maar vormen belangrijke activiteiten om te komen binnen het CmK-netwerk tot uitwisseling. Inspiratie opdoen, leren van elkaar op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau, is essentieel en alle CmK-deelnemers, bestaand en nieuw, worden hierbij betrokken. Neem eens een kijkje op de pagina over netwerken of kennis & inspiratie.

6. Kansengelijkheid
Vanuit het doel om cultuureducatie voor alle kinderen toegankelijk te maken, zetten we in op kansengelijkheid door nieuwe scholen te betrekken, met de focus op potentiescholen, speciaal- en voortgezet onderwijs. Zo willen we kinderen die minder snel in aanraking komen met cultuur bereiken. Voor dit speerpunt is een eigen themapagina opgesteld.

Ontvang het laatste nieuws over cultuur en onderwijs