Geld voor cultuuronderwijs op school

Er zijn drie inkomstenbronnen voor cultuuronderwijs op school:

Jaarlijkse Rijksbijdrage (Lumpsum)
Meedoen aan het programma CmK
Overige bronnen
1. Jaarlijkse Rijksbijdrage (Lumpsum)

Per 1 januari 2023 geldt de Wet vereenvoudiging bekostiging PO. Het schoolbestuur ontvangt nu jaarlijks één Lumpsum bestaande uit:

  • Een vast bedrag per school + eventueel bijzondere toeslagen per school
    bijvoorbeeld: kleine school-toeslag
  • Een vast bedrag per leerling + eventueel bijzondere toeslagen per leerling
    bijvoorbeeld: kind met anderstalige achtergrond

Van dit lumpsumbedrag moet alles betaald worden: van de formatie tot lesmaterialen; van werkdrukverlaging tot cultuuronderwijs. Elke school bepaalt zelf waar geld aan wordt uitgegeven en hoeveel. Dit betekent dat een cultuurcoördinator zich hard moet maken voor het vrij maken van geld voor cultuuronderwijs uit dat ene grote Lumpsumbedrag.

Tip: maak een programma dat inhoudelijk goed onderbouwd is, verbind hieraan een financieel plaatje en bespreek dit met de directie. Ga uit van een beschikbaar bedrag van €25,00 per leerling (gebaseerd op de bedragen voorheen met inflatiecorrectie)
Voor: voor ICC'ers of beleidsmakers van cultuuronderwijs op school
Kosten: gratis artikel

Vragen? Neem contact op met:

Jolanda.Klein
Jolanda Konings

Adviseur Cultuureducatie

Deel deze pagina op social media

Rijksbijdrage
Meedoen Cmk
Overige Bronnen
2. Meedoen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ondersteunt scholen en culturele instellingen in het bieden van goed cultuuronderwijs. Ga via de lokale culturele instelling na of jouw gemeente meedoet met de subsidieregeling CmK en kijk, in overleg met de CmK projectleider, naar de mogelijkheden.


3. Overige bronnen

Fondsenwerving
Als directie, oudervereniging of ICC’er kun je fondsen aanschrijven met een verzoek voor een financiële bijdrage. Voorbeelden van fondsen zijn: VSB-fonds, Rabo Foundation en Fonds21. Raadpleeg de websites óf en hóe de school een aanvraag kan doen. Bij grote fondsaanvragen kun je je vooraf oriënteren op de vele fondsen die er zijn door het Fondsenboek met een overzicht van ruim 1900 fondsen (digitaal) te kopen.

Sponsoring
Een school kan ook sponsoren zoeken, het beste in de eigen omgeving, onder bedrijven die een link hebben met de school. Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of een dienst in ruil voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie is meestal het vermelden van de naam van de sponsor bij activiteiten of bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. Voor sponsoring in het onderwijs zijn er regels. Het ministerie van OCW heeft het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring opgesteld, waarin de gedragsregels te vinden zijn.

Ouderbijdrage
Scholen kunnen een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Scholen besteden deze bijdrage aan extra activiteiten zoals een schoolreisje of excursies. Er zijn scholen die speciaal voor cultuuronderwijs een eigen schoolcultuurfonds hebben opgericht.

Crowdfunding
Geld voor cultuuronderwijs verkrijgen kan ook met crowdfunding. Hierbij geef je bekendheid aan een plan of project en betrek je een ruim publiek rond de school. Er zijn verschillende platsforms die je kunt gebruiken, zoals Voordekunst.

En verder…
Denk ook aan serviceclubs, spaaracties bij bijvoorbeeld een supermarkt, een fonds van een lokaal groot bedrijf of een gemeentelijk fonds. Om individuele leerlingen mee te kunnen laten doen met cultuur, is er het Jeugdfondssport en Cultuur. Een school kan zich opgeven als intermediair om leerlingen te kunnen aanmelden voor dit fonds.